Etický kódex AAA AUTO

Etický kódex určuje normy, ktoré sú záväzné pre každého zamestnanca aj externého spolupracovníka AAA AUTO.

K jeho pilierom patrí:

 • rešpektovanie zákonov danej krajiny
 • úcta a dôvera voči nadriadeným kolegom
 • maximálna ústretovosť voči zákazníkom
 • záväzok mlčanlivosti vzhľadom k interným informáciám
 • konanie v záujme firmy a jej dobrej povesti
 • ohľad na životné prostredie

Etický kódex v plnom znení:

Kódex sa ako firemný dokument radí k všeobecne platným pracovno-právnym predpisom a pre každého zamestnanca spoločnosti AAA AUTO predstavuje základný popis etických noriem, na rešpektovaní ktorých je postavená firemná filozofia celej spoločnosti. Každý zo zamestnancov a externých spolupracovníkov si je vedomý, že rešpektovanie etického rozmeru vlastnej práce a teda aj jeho osobné dobré meno je dôležité pre vnímanie serióznosti celej firmy AUTOCENTRUM AAA AUTO.

Zásady profesionálneho správania pracovníka spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO, a.s.

 • Každý kto pracuje pre AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., alebo pre niektorú jej dcérsku spoločnosť (ďalej len "AAA AUTO") je povinný dodržiavať zákony krajiny, v ktorej vykonáva svoju prácu a taktiež vnútorné predpisy AAA AUTO. Taktiež je povinný sa správať čestne a v súlade s morálnymi a kultúrnymi princípmi, všeobecne uznávanými na mieste, kde sa práve nachádza.
 • Každý, kto pracuje pre AAA AUTO, je povinný rešpektovať svojich nadriadených aj kolegov a dodržiavať zásady vzájomnej dôvery a spolupráce. Každý zamestnanec AAA AUTO si musí byť vedomý, že svojím osobným vystupovaním reprezentuje navonok firmu medzinárodného významu.
 • Pri práci je treba stále pamätať na to, že zákazník je vždy na prvom mieste a jeho spokojnosť je dôležitejšia ako okamžitý zisk. V prípade poskytnutí finančnej služby je súčasťou každej zmluvy zákonný údaj o výške RPMN a kompletné predzmluvné informáciek úveru. Vyššie hodnoty RPMN môžu byť dôsledkom využití marketingových akcií podľa výberu zákazníka, ako napr. zľava z ceny vozidla, výplata hotovosti a ďalšie akčné benefity, ktoré môže zákazník čerpať podľa vlastného výberu.
 • Zákazník má za všetkých okolností, vrátane reklamačného konania, nárok na zdvorilý a príjemný prístup. Nie je prípustné akékoľvek obmedzovanie zákazníckych práv z dôvodu zákazníkovej národnosti, sociálneho postavenia a pod.
 • Ak oprávnený pracovník nie je schopný na mieste vyriešiť zákazníkovu požiadavku, tak musí okamžite informovať svojho nadriadeného.
 • Vždy je potrebné mať na pamäti, že AAA AUTO je akciová spoločnosť, ktorá musí prinášať čo najlepšie výsledky svojim investorom a akcionárom a dobrá povesť je základom jej úspechu.
 • Je nutné rešpektovať záväzok mlčanlivosti. Aj zdanlivo bezvýznamný únik interných informácií môže poškodiť obraz firmy v očiach verejnosti alebo akcionárov. Akékoľvek informácie o chode firmy poskytuje výhradne tlačový hovorca alebo poverený manažér.
 • Každý, kto pracuje pre AAA AUTO, je povinný konať tak, aby chránil oprávnené záujmy zamestnávateľa a zároveň chránil životné prostredie. Záväzky, ak nie sú v rozpore so zákonmi alebo všeobecne uznávanými morálnymi princípmi danej krajiny, musia byť riadne a včas splnené.
 • Je prísne zakázané zneužívať služobné postavenie v AAA AUTO pre svoje osobné záujmy alebo záujmy tretích osôb, zneužívať informácie, veci, zariadenia a know-how AAA AUTO pre svoju súkromnú potrebu. Je zakázané skryto, napríklad prostredníctvom tretích osôb, vstupovať do obchodného vzťahu s AAA AUTO.
 • Obzvlášť je prísne zakázané zneužívať dôverné informácie získané počas práce pre AAA AUTO pre vlastnú podnikateľskú činnosť alebo pre podnikateľskú činnosť tretích osôb. Všetky informácie, ktoré nie sú oficiálne uverejňované AAA AUTO sa považujú za dôverné.
 • Zamestnanec AAA AUTO môže vykonávať zárobkovú činnosť v zhodnom alebo príbuznom odbore, ktorý súvisí s výkonom jeho funkcie alebo s predmetom činnosti, iba so súhlasom zamestnávateľa.
 • Je zakázané si ponechať akékoľvek dary či prijímať výhody od tretích osôb, ktoré sú obchodnými partnermi AAA AUTO alebo usilujú o to, aby sa nimi stali. Ak sa dar nedá odmietnuť, tak je zamestnanec povinný ho odovzdať na sekretariát generálneho riaditeľa alebo svojmu vedúcemu.
 • Obchodné večere a podobné stretnutia nesmú prekročiť mieru primeranú postaveniu pracovníka AAA AUTO a významu veci, ktorá má byť prerokovaná a musia byť schválené nadriadeným pracovníkom. Cudzia osoba, ktorá sa pokúsi o korupciu musí byť na neprijateľnosť takéhoto konania ihneď upozornená a ak to nerešpektuje, tak sa s ňou musia prerušiť všetky obchodné kontakty.
 • V prípade, že hrozí nebezpečenstvo škody pre AAA AUTO je každý pracovník podľa svojich možností a schopností povinný pokúsiť sa o odvrátenie škody. Ak to nie je v jeho silách, tak je povinný na takúto skutočnosť ihneď upozorniť svojich nadriadených alebo iné osoby, ktoré sú schopné takejto škode zabrániť alebo ju aspoň zmierniť.
 • Všetky vyjadrenia voči oznamovacím prostriedkom poskytuje výhradne tlačový hovorca (alebo jeho poverený zástupca). Všetky otázky zo strany oznamovacích prostriedkov musí byť obratom zaslané oddelenia PR.
 • Tieto zásady sú záväzné pre všetkých zamestnancov AAA AUTO a tiež pre ďalšie osoby, ktoré pre AAA AUTO pracujú a to od okamžiku, kedy sa s nimi zoznámili alebo mali zoznámiť.

Porušenie týchto zásad sa môže považovať za porušenie pracovnej morálky a môže byť dôvodom postihu alebo dokonca ukončenia pracovného pomeru.

V Prahe dňa 25. 4. 2007


Chcete viac informácií? Volajte zadarmo 0800 100 100 alebo nám napíšte.


0800 100 100 Volajte denne 8:00 - 22:00
 • Garáž
 • Upozornenie 0
 • Hľadať
Viac

Tím AAA AUTO Tím AAA AUTO

Dobrý deň , potrebujete poradiť s výberom auta? Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme späť.

Alebo volajte rovno 0800 100 100