Reklamačný poriadok

Spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., so sídlom Panónska cesta 39, 85104 Bratislava, IČO: 47919101, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6024/B (ďalej len „AAA“)

Výklad pojmov

 • Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Spotrebiteľ – spotrebiteľom je fyzický osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • Reklamácia – reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.
 • Vybavenie reklamácie – ukončené reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Zodpovednosť AAA za vady motorového vozidla a právna záruka

 • V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa reklamáciu je oprávnený uplatniť spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • Spoločnosť AAA zodpovedá za vady motorového vozidla v rozsahu stanovenom zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov - Občianskym zákonníkom. Kupujúci je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na motorové vozidlo najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prevzatia motorového vozidla zo strany kupujúceho; v prípade ak tieto práva nebudú uplatnené v lehote 12 mesiacov, práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady zanikajú.
 • AAA AUTO nezodpovedá:

  • za vady, ktoré vznikli predchádzajúcim použitím a opotrebením motorového vozidla alebo jeho súčastí a materiálu;
  • za vady, ktoré vznikli po prevzatí motorového vozidla kupujúcim v dôsledku použitia alebo opotrebenia automobilu;
  • za vady, resp. nedostatky na ktoré bol kupujúci výslovne upozornený;
  • za vady, o ktorých kupujúci vedel alebo musel vedieť v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy a to z osobnej obhliadky motorového vozidla alebo z vykonanej skúšobnej jazdy - tzv. vady zjavné.
 • Za účelom dôkladného preverenia technického stavu kupovaného motorového vozidla spoločnosť AAA poskytuje kupujúcemu možnosť jeho obhliadky v priestoroch servisu spoločnosti AAA za účasti odborného personálu.
 • Spoločnosť AAA poskytuje kupujúcemu záruku na právne vady, t.j. že motorové vozidlo nepochádza z trestnej činnosti, nie je zaťažený záložným právom, nájomným alebo iným užívacím právom, alebo akýmkoľvek iným právom tretích osôb.
 • V prípade výskytu vyššie uvedených právnych vád motorového vozidla, ktoré vyjdú najavo po kúpe, je kupujúci oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy a AAA je povinné vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za motorové vozidlo.
 • Záruku na právne vady motorového vozidla poskytuje AAA po celú dobu životnosti predmetného motorového vozidla. Práva z tejto záruky nie sú prevoditeľné na tretiu osobu a voči AAA je oprávnený ju uplatňovať výhradne iba kupujúci.
 • Záruku na právne vady motorového vozidla poskytuje AAA AUTO po celú dobu životnosti predmetného motorového vozidla. Práva z tejto záruky nie sú prevoditeľné na tretiu osobu a voči AAA AUTO je oprávnený ju uplatňovať výhradne iba kupujúci.
 • Spoločnosť AAA ďalej ubezpečuje kupujúceho, že motorové vozidlo nebolo poškodené povodňami, hlavne že motorové vozidlo nestálo dlhšiu dobu v zatopenom území, nebolo pod vodou, interiér nebol zanesený blatom a nánosmi z povodní, ktoré by spôsobovali nefunkčnosť elektroinštalácie vozidla alebo iného jeho zariadenia.
 • Spoločnosť AAA ďalej ubezpečuje kupujúceho, že motorové vozidlo je možné zaregistrovať na nového vlastníka na území Slovenskej republiky, a že tomu nebráni žiadny záznam príslušného orgánu štátnej správy, pričom toto ubezpečenie sa výslovne vzťahuje len na územie Slovenskej republiky. Spoločnosť AAA nezabezpečuje administratívne úkony spojené s vývozom motorového vozidla a jeho evidenciou mimo územia Slovenskej republiky
 • V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy vráti AAA kupujúcemu kúpnu cenu motorového vozidla, a to oproti vráteniu motorového vozidla kupujúcim AAA do jeho príslušnej prevádzkarne v stave, v akom ho od AAA prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie spolu so všetkým príslušenstvom a súčasťami. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nemá kupujúci voči AAA nárok na náhradu vzniknutej škody, či na úhradu nákladov spojených s vrátením motorového vozidla. Kupujúci nemá nárok na úroky z peňažnej čiastky, ktorú mu AAA vrátili. Práva z tejto záruky nie sú prevoditeľné na tretiu osobu a voči AAA je oprávnený ich uplatňovať len a výhradne kupujúci
 • V prípade, že spoločnosť AAA sprostredkovala uzavretie poistnej zmluvy na poistenie mechanických a elektrických závad motorového vozidla medzi kupujúcim a poisťovacou spoločnosťou Acasta European Insurance Company Limited, spoločnosť AAA zaplatila poistné z tejto poistnej zmluvy tak, že kupujúcemu poskytla zľavu z kúpnej ceny za motorové vozidlo vo výške poistného, s čím kupujúci súhlasil a potvrdil podpisom na Všeobecných obchodných podmienkach pri predaji. V prípade zániku poistnej zmluvy alebo v akomkoľvek inom prípade, kedy dôjde k vráteniu poistného, bude preto poistné vrátené spoločnosti AAA a nie kupujúcemu. Bližšie informácie o uvedenom poistení nájdete na stránkach správcu tohto poistenia: www.carlife.sk.

Reklamačné konanie – postup pri uplatnení reklamácie

 • Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne uplatniť právo zo zodpovednosti AAA za vady motorového vozidla od času, kedy tieto vady zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, v opačnom prípade jeho nároky z vád motorového vozidla zanikajú. Kupujúci pritom postupuje nasledovne:

  • na príslušnej pobočke/prevádzkarni AAA pristaví motorové vozidlo ohľadne ktorého namieta vadu, za účelom overenia namietanej vady a možnosti rozhodnutia o spôsobe vybavenia reklamácie;
  • zabezpečí dodanie potrebnej dokumentácie k motorovému vozidlu na nahliadnutie;
  • na príslušnej pobočke/prevádzkarni AAA písomne spíše s kompetentným zamestnancom AAA reklamačný protokol, v ktorom uvedie dôvod svojej reklamácie a podrobne popíše vady motorového vozidla a jeho prejavy;
  • dôsledne a pravdivo vyplní všetky body predloženého reklamačného protokolu - formulára;
  • na požiadanie AAA zabezpečí a poskytne všetku dostupnú súčinnosť pri vybavovaní jeho reklamácie.
 • Upozornenie: V prípade, ak zákazník nepristaví motorové vozidlo za účelom zistenia vád, ktoré namieta a nepredloží doklady k motorovému vozidlu, zákazník tým bráni riadnemu a včasnému vybaveniu jeho reklamácie, v dôsledku čoho sa AAA nemôže dostať do omeškania s plnením si povinností v reklamačnom konaní.
 • AAA prijme reklamáciu kupujúceho na základe písomného protokolu o reklamácii, ktorú riadne zaregistruje v evidencii reklamácii. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný poskytnúť spoločnosti AAA maximálnu súčinnosť, ktorá spočíva najmä: v pristavení motorového vozidla na obhliadku do priestorov prevádzkarne AAA, v predložení nevyhnutných dokladov k reklamovanému motorovému vozidlu (technický preukaz, servisná knižka, manuál na používanie atď.) a iné podľa okolností. V prípade, že kupujúci takúto súčinnosť neposkytne alebo odmietne poskytnúť, znemožní tak predávajúcemu riadne vybavenie reklamácie, v dôsledku čoho AAA nezodpovedá za nevybavenie reklamácie kupujúceho riadne a včas. AAA v takomto prípade tiež nezodpovedá za následne vzniknuté škody a dodatočné náklady kupujúceho.
 • Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti AAA vady motorového vozidla v ktorejkoľvek prevádzkarni AAA na Slovensku na príslušnom reklamačnom oddelení, ktoré posúdi a vybaví každú reklamáciu kupujúceho, týkajúcu sa vád motorového vozidla, za ktoré AAA zodpovedá.
 • Ak kupujúci uplatní reklamáciu v súlade s týmto reklamačným poriadkom, AAA poučí kupujúceho o jeho právach. Na základe rozhodnutia kupujúceho o tom, ktoré z poskytnutých práv uplatňuje, AAA určí spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 5. nižšie tohto reklamačného poriadku ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. AAA si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo navrhnúť zmenu postupu vybavovania reklamácie, o čom kupujúceho riadne upovedomí.
 • Vybavením reklamácie zo strany AAA sa rozumie ukončenie reklamačného konania:

  • odovzdaním opraveného motorového vozidla;
  • výmenou motorového vozidla za iné;
  • vrátením kúpnej ceny za motorové vozidlo
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny motorového vozidla,
  • písomnou výzvou na prevzatie plnenia
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie vád motorového vozidla, na základe odborného posúdenia.
 • AAA reklamáciu zamietne na základe odôvodňujúceho písomného odborného posúdenia, ktorého kópiu poskytne kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného výroku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia, dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 • AAA vydá zákazníkovi písomné potvrdenie o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Pri zamietnutí reklamácie kupujúceho, AAA riadne odôvodní svoje stanovisko, a to aj s odvolaním sa na závery odborného alebo znaleckého posudku vyhotoveného k danej reklamácii.

 


Chcete viac informácií? Volajte zadarmo 0800 100 100 alebo nám napíšte.


0800 100 100 Volajte denne 8:00 - 22:00
 • Garáž
 • Upozornenie 0
 • Hľadať
Viac

Tím AAA AUTO Tím AAA AUTO

Dobrý deň , potrebujete poradiť s výberom auta? Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme späť.

Alebo volajte rovno 0800 100 100