Spoločenská zodpovednosť skupiny AAA AUTO

Spoločenská zodpovednosť firiem (Corporate Social Responsibility) sa v posledných niekoľkých rokoch stala veľmi dôležitou súčasťou strategického správania sa firiem, ktoré sa usilujú o to, aby boli úspešné, a je jedným z významných konceptov OECD a Európskej únie v oblasti podnikania, ochrany spotrebiteľov a životného prostredia.

Vďaka úspešnému obchodnému modelu obchodníka s rozsiahlou ponukou ojazdených automobilov v regióne strednej Európy sa skupina AAA AUTO rozhodla prihlásiť k princípom spoločenskej zodpovednosti a k dodržiavaniu ich zásad. V súlade so stratégiou spoločenskej zodpovednosti postavenej na pilieroch ekonomickej efektívnosti, zodpovednosti k životnému prostrediu a spoločenskej angažovanosti v komunite, v ktorej Spoločnosť AAA AUTO podniká, tieto zásady implementuje do svojho obchodného správania sa a plánovania.

1. Oblasť hospodárska

Členstvo v obchodných komorách a profesných združeniach

Skupina AAA AUTO sa usiluje o proaktívnu politiku v oblasti zapájania sa do činnosti profesných inštitúcií a obchodných komôr. S ohľadom na regióny, v ktorých podniká, skupina vstúpila alebo jedná o vstupe do príslušných obchodných komôr a profesných združení. Spoluprácou s týmito subjektmi podporuje ako vlastné obchodné aktivity, tak celospoločenskú diskusii o podnikateľskom prostredí v danej krajine.

Ako spoločnosť svojimi parametrami napĺňajúcimi definíciu veľkého podniku podľa pravidiel Európskej únie, sa v roku 2007 AAA AUTO stalo členom Hospodárskej komory Českej republiky (HKČR), ktorá je významným subjektom zastupujúcim záujmy podnikateľskej verejnosti v ČR. V roku 2008 AAA AUTO pristúpilo k podpisu nového znenia Etického kódexu HKČR, ktoré okrem iného po novom zaväzuje členské spoločnosti riešiť prípadné spory so zákazníkmi mierne, mimosúdnou cestou na základe projektu ADR vzniknutého v spolupráci s HKČR, Ministerstvom priemyslu a obchodu, spotrebiteľskými združeniami, Asociáciou mediátorov ČR, Ministerstvom financií a Ministerstvom spravodlivosti. V roku 2008 sa skupina AAA AUTO stala členom Medzinárodnej obchodnej komory (International Chamber of Commerce) s hlavným sídlom v Paríži a Slovensko-českej komory.

Vzhľadom k podnikateľským aktivitám, v minulosti presahujúcim do niekoľkých štátov regiónu strednej a východnej Európy, je skupina AAA AUTO už niekoľko rokov členom Americkej obchodnej komory v Českej republike (American Chamber of Commerce in the Czech Republic), v ktorej sa snaží zapojiť do činnosti v oblasti reformy právneho systému rozvoja hospodárskeho prostredia na centrálnej a municipálnej úrovni.

2. Oblasť sociálna

Skupina AAA AUTO a všetci jej zamestnanci sa riadia Etickým kódexom, ktorý bol schválený v apríli 2007.

Ako potvrdenie nastolenej stratégie spoločensky zodpovedného správania sa AAA AUTO spolupracuje s organizáciami zastrešujúcimi a rozvíjajúcimi koncept spoločenskej zodpovednosti v Českej republike a na európskej úrovni.

Skupina AAA AUTO v roce 2012 zamestnávala viac ako 2 000 pracovníkov. Ako mladá a dynamická spoločnosť preberá väčšinu progresívnych prvkov modernej personalistiky. Spoločnosť dbá na kvalitné vzdelávanie svojich zamestnancov, na ich kariérny rast a motiváciu. Nakoľko v AAA AUTO pracujú prevažne mladí ľudia niekoľkých národností, je rovnaký dôraz kladený na antidiskriminačnú politiku firmy.

Vzdelávanie, školenie a rozvoj

Oblasť vzdelávania, školenia a rozvoja je veľmi dôležitou súčasťou personálnej stratégie skupiny AAA AUTO. Ide ako o rozvoj terajších zamestnancov a manažmentu, tak o profesný rozvoj nových pracovníkov.

Tréningové oddelenie (Training and Development Department) svoje najdôležitejšie aktivity sústreďuje do Akadémie predaja a starostlivosti o zákazníka (AP), ktorá ponúka školiace a vzdelávacie aktivity pre záujemcov o dlhodobejšie štúdium. V skupine AAA AUTO je pozornosť venovaná tiež výučbe cudzích jazykov, vzdelávaniu v oblasti počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností.

Svojim zamestnancom skupina AAA AUTO ponúka širokú paletu výhod a za dobu svojej existencie skupina vytvorila prepracovaný systém motivačného odmeňovania pre pracovníkov na pozíciách zameraných na vývoj produktov a služieb. V dynamickej a rýchlo sa rozvíjajúcej firme AAA AUTO je samozrejmosťou možnosť kariérneho rastu a profesného rozvoja.

Miestna komunita a sponzoring

Popri obchodných aktivitách sa skupina AAA AUTO venuje tiež ďalším príbuzným činnostiam a ich podpore, a to nielen v oblasti motorizmu. Dôležitou zložkou podpory komunít je firemný sponzoring a podpora neziskových organizácií. V dôsledku programu úspor však boli tieto aktivity spoločnosti v roku 2009 zásadne obmedzené. Aj napriek tomu sa snažíme individuálne posúdiť každú žiadosť o finančný dar alebo výpomoc v núdzi. Na Slovensku sme napr. na jar 2010 prostredníctvom TV Markíza venovali automobil invalidnej matke s tromi malými deťmi.

V minulosti sme finančnými darmi podporili napríklad Nadáciu Terezy Maxovej, pražskú ZOO, nemocnicu na Bulovce alebo Ústav starostlivosti o matku a dieťa v Prahe. Skupina AAA AUTO dlhodobo podporuje Detskú dopravnú nadáciu. Jej úlohou je hlavne finančne pomáhať osirelým deťom, ktoré pri dopravnej nehode stratili rodičov. Nadácia pomáha tiež tým deťom, ktoré majú v dôsledku dopravnej nehody trvalé následky na zdraví.. Z každého predaného automobilu odvádza AAA AUTO na fond DDN 2,- Kč. Obdobným spôsobom je Spoločnosť tiež významným partnerom Detského fondu Slovenské republiky.

Spolupráca so spotrebiteľskými organizáciami

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS):
Združenie obrany spotrebiteľov je jednou z najväčších organizácií obhajujúcich práva spotrebiteľov v ČR. Činnosť tohto združenie je ako v rovine osvetovej a publikačnej, tak v rovine poradenskej. So združením obrany spotrebiteľov skupina AAA AUTO nadviazala kontakt a na pravidelnej báze s ním konzultuje súvislosti svojho aktuálneho pôsobenia v sektore ojazdených automobilov vrátane návrhu na zlepšenie vlastných postupov pri riešení prípadných sporov.

Spotřebitel.cz:
Skupina AAA AUTO rovnako spolupracuje so združením Spotřebitel.cz. Supervízori a ďalší pracovníci oddelenia starostlivosti o zákazníkov sa zúčastnili seminárov zameraných na problematiku ochrany spotrebiteľov a informačných povinností firiem, ktoré toto združenie organizuje.

3. Oblasť ochrany životného prostredia

V roku 2006 Európska komisia presadila zrušenie limitov dovozu ojazdených automobilov do Českej republiky – vyplývajúcich z platného zákona o podmienkach prevádzky áut na pozemných komunikáciách z roku 2001 – s poukázaním na porušenie práva podľa článku 226 Zmluvy o ES a fakticky tým presadila úplnú liberalizáciu tohto segmentu trhu. V Českej republike vstúpila táto legislatívna úprava do platnosti 1.júla 2006 a tento krok spôsobil masívny nárast nekontrolovateľného dovozu technicky, bezpečnostne či ekologicky nevyhovujúcich ojazdených áut do ČR, ktorý poškodzuje nielen tuzemský automobilový priemysle, ale je hlavne hrozbou pre životné prostredie a bezpečnosť cestnej premávky.

Pod tlakom verejnosti a alarmujúcich správ o záplave ojazdených áut Parlament Českej republiky schválil novelu Zákona o odpadoch, ktorými bol dovoz ojazdených áut v závislosti na miere emisného znečistenia (Euro 0, 1 a 2) od 1. januára 2009 zaťažený ekologickými poplatkami vo výške 10 000, 5 000 a 3 000 Kč. Okrem iného, v dôsledku toho veľmi potrebného opatrenia klesol medziročne dovoz ojazdených osobných automobilov do ČR o 37,2 % na 152 930 áut.

Vo svojich prevádzkach a pobočkách v jednotlivých krajinách sa skupina AAA AUTO snaží o maximálne šetrný prístup k ochrane životného prostredia. Sú komplexne nastavené parametre a interné procesné pravidlá pre nakladanie s odpadom a pre odpadové hospodárstvo pri servisnej činnosti, nakladanie s nebezpečnými látkami alebo ich recykláciou.

Koncept spoločenskej zodpovednosti je v AAA AUTO novo rozvíjaný a stáva sa dôležitou súčasťou strategického rozhodovania a budúceho obchodného správania sa v rámci budovania modernej, úspešnej, profesionálnej a zodpovednej firmy.


Chcete viac informácií? Volajte zadarmo 0800 100 100 alebo nám napíšte.


0800 100 100 Volajte denne 8:00 - 22:00
  • Garáž
  • Upozornenie 0
  • Hľadať
Viac

Tím AAA AUTO Tím AAA AUTO

Dobrý deň , potrebujete poradiť s výberom auta? Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme späť.

Alebo volajte rovno 0800 100 100